Z histórie Hnutia Ganymedes

GANYMEDES - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky je občianskym združením (registrovaným MV SR od júna 1990), reprezentujúcim sexuálne menšiny na Slovensku. 
Jeho poslaním je presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov homosexuálnych občanov SR s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti. Organizácia pôsobí už 20. rok a má za sebou pestrú činnosť známu i zahraničným gejsko-lesbickým organizáciám.

Je spoluzakladateľom SOHO v Českej republike.

Hnutie GANYMEDES doteraz zorganizovalo:

·   1992 - VI. regionálnu konferenciu ILGA (International Lesbian and Gay Association) pre východnú a juhovýchodnú Európu. 

·   1992 - IX. výročnú konferenciu IGLYO (International Gay and Lesbian Youth Organisation), ktorých je Hnutie Ganymedes členom.

·   1994 - XII. FORUM európskych kresťanských gejsko-lesbických skupín.

Hnutie participovalo na medzinárodných konferenciách gejsko-lesbických organizácií i na rôznych školeniach a seminároch v rámci celosvetového programu boja proti AIDS. Popri politickej angažovanosti a organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v prospech homosexuálnej minority v našom štáte, venovali sme sa i prevencii HIV/AIDS.

Hnutie už v r. 1992 zriadilo prvú oficiálnu Linku dôvery pre gejov a lesby, ktorá fungovala až do r.1998. Vďaka nezáujmu vládnych inštitúcií pomôcť homosexuálne orientovaným ľuďom, nepodarilo sa Hnutiu v minulosti získať administratívne či klubové priestory, ale ani žiadne dotácie na činnosť, čo sa nepriaznivo odzrkadlilo na našej činnosti. Napriek tomu sme v minulých rokoch organizovali pre gejov a lesby spoločenské i športové podujatia, spoločné letné dovolenky, ubľúbené Discoplavby po Dunaji, 9 ročníkov súťaže Mr.GAY Slovakia, 3 ročníky súťaže Miss Travesty Slovakia a mnohé spoločenské podujatia s programom a diskotékami.

·   Od r. 1997 sa Hnutie venuje predovšetkým politickej práci. Prvý "Legislatívny návrh na zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia" (ďalej RP) - vypracovaný našimi právnikmi - bol členom Vlády SR zaslaný už v máji 1997, žiaľ bezvýsledne. 

·   V januári 1998 sme oslovili 11 politických strán na Slovensku ako aj vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara so žiadosťou o podporu našich požiadaviek. Žiaľ, aj táto aktivita bola zo strany vtedajšej vládnej garnitúry ignorovaná.

·   V novembri 1999 Hnutie Ganymedes, ako prvé reagovalo na diskriminačné ustanovenia v návrhu pripravovanej medzištátnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. 

·   Vo februári 2000 Hnutie opätovne zaslalo žiadosť o podporu legislatívneho návrhu na zavedenie inštitútu RP v súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou Občianskeho zákonníka 17 parlamentným výborom NR SR.  

·   Začiatkom mája 2000 sa Ganymedes spolu s ďalšími občianskymi združeniami, HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM, podieľalo na vytvorení neformálneho zoskupenia zastupujúceho homosexuálnych, bisexuálnych a transsexuálnych občanov SR s názvomIniciatíva Inakosť - spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín (skratka ININ).
 

V letných mesiacoch otvorila táto iniciatíva v médiách diskusiu o potrebe zavedenia inštitútu RP homosexuálov aj v našom právnom poriadku a o potenciálnych hrozbách vyplývajúcich pre sexuálne menšiny z prijatia Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.
Hnutie Ganymedes významnou mierou začalo určovať smerovanie Iniciatívy Inakosť a zasadzovalo sa za jednotnú stratégiu všetkých gejsko-lesbických organizácií SR smerom k vláde, parlamentu, štátnej správe a k samospráve, s cieľom úplnej akceptácie inak sexuálne orientovaných občanov. 

·   V r. 2000 Hnutie Ganymedes v rámci Iniciatívy Inakosť zorganizovalo dve tlačové konferencie, bolo spoluorganizátorom odborného seminára a následne právnickej konferencie venovanej k legislatívnemu zneniu návrhu zákona o RP, ktorá smerovala k vypracovaniu poslaneckého návrhu zákona o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia., ktorý realizoval od apríla do novembra 2001. Hlavným cieľom tohto projektu bola otvorená a pozitívna diskusia na tému homosexuality, podpora zavedenia inštitútu registrovaného (životného) partnerstva gejov a lesbických žien a legislatívne vymedzenie zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie.

V rámci projektu bol vydaný v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung zborník zo spomínaného seminára a konferencie s názvom "Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku". Zborník bol rozdistribuovaný všetkým najdôležitejším knižniciam v SR ako aj všetkým poslancom NR SR.

Návrh Zákona o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia bol predložený NR SR skupinou siedmich poslancov z viacerých politických strán dňa 9. októbra 2001.

Ganymedes sa tiež zasadzoval za legislatívne ukotvenie pojmu "sexuálna orientácia" do ustanovenia Čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, známeho ako antidiskriminačná klauzula a do Zákonníka práce a zákonov o verejnej a štátnej službe.

·   V r. 2001 získal Ganymedes finančný príspevok od NPOA (Nadácie pre podporu občianskych aktivít) z finančných prostriedkov EÚ na projekt "Je normálne byť iný".

Počas realizácie projektu zorganizoval Ganymedes v spolupráci s organizáciami Iniciatívy Inakosť (ALTERA, MUSEION a CKKISM) dve tlačové konferencie, školenie aktivistov z uvedených organizácií a 3 verejné pochody gejov a lesieb v uliciach miest Bratislava, Banská Bystrica a Košice, počas ktorých sa rozdávali letáky smerujúce k pozitívnemu pohľadu slovenskej spoločnosti na gejov a lesbické ženy a ich oprávnené požiadavky na úpravu právnych noriem vychádzajúcich s rezolúcií a odporúčaní Európskeho parlamentu, súvisiacich so zákazom diskriminácie homosexuálne orientovaných občanov. 

V novembri 2001 bol Ganymedes hlavným organizátorom 
5. GAY FILM FESTIVALU SLOVAKIA 2001 - festivalu filmov s lesbickou a gejskou tematikou, ktorý sa po prvý krát vo svojej krátkej histórii uskutočnil v dvoch slovenských mestách: v Bratislave (5. - 11. novembra 2001) a v Banskej Bystrici (16. - 18. novembra 2001). Podujatie pod záštitou Iniciatívy Inakosť, spolužitia bez diskriminácie sexuálnych menšín, zorganizovali Hnutie Ganymedes, Filmový klub 901 z Bratislavy, Centrum komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálnych menšín a Art Kino Banská Bystrica. Festival ponúkol divákom projekcie 18 celovečerných hraných filmov, 9 krátkych hraných filmov a 9 dokumentárnych filmov, ktoré navštívilo v oboch mestách spolu viac ako 4,5 tisíc divákov.

Od januára 2002 realizoval Ganymedes projekt "Q archív" - dokumentačného a informačného centra pre lesbické ženy a gejov. Práca na tomto projekte je rozdelená na 14 mesiacov, tj až do r.2003 a hlavným cieľom projektu je dokumentácia a zaarchivovanie akýchkoľvek lesbických a gejských aktivít v SR od r.1989 vrátane obdobia ČSFR.
Projekt sa realizoval s finančných prostriedkov PHARE poskytnutých Európskou úniou prostredníctvom Komisie Európskej únie v Slovenskej republike.

Projekt bol ukončený v r. 2003

V rokoch 2006 - 2008 GANYMEDES úzko spolupracoval na projektoch súčasného občioanskeho združenia Iniciatíva inakosť.