Podporme svojim podpisom kampaň na Changenete!

01.04.2011 17:49

Výzva podpredsedovi vlády pre ľudské práva.

Vážený pán podpredseda vlády Rudolf Chmel,

Vláda Slovenskej republiky dňa 2. marca 2011 schválila Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Občianska spoločnosť, ľudskoprávne expertky a experti – my všetci a všetky vítame zriadenie Rady vlády a  jej šiestich odborných výborov.

Napriek tomu máme potrebu vyjadriť svoje znepokojenie a nesúhlas s odstránením Výboru pre práva gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender osôb zo štatútu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Toto rozhodnutie považujeme za jasný signál nielen smerom k neheterosexuálnym ľuďom, ale aj smerom k celej slovenskej spoločnosti i európskemu spoločenstvu o tom, že LGBT ľudia nie sú podľa vlády Slovenskej republiky hodní akejkoľvek pozornosti, záujmu a systémového prístupu v riešení ich problémov. Opätovné zneviditeľnenie lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí ich tak stavia do pozície občanov a občianok druhej kategórie – tých, ktorí/é majú síce rovnaké povinnosti voči SR, no nemajú rovnaké možnosti a práva. Pritom podľa štandardných štatistických odhadov ide  o počtom porovnateľnú menšinu (3-4%) ako je napr. počet ľudí hlásiacich v SR ku všetkým ostatným národnostným menšinám okrem maďarskej (3,7% - podľa údajov z posledného sčítania ľudu v roku 2001).

Šesť zriadených odborných výborov Rady vlády sa bude môcť v najbližšej dobe odborne zaoberať problematikami rodovej rovnosti, národnostných menšín a etnických skupín, seniorov, osôb so zdravotným postihnutím, deťmi a mládežou, výskumom, vzdelávaním a výchovou v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a nakoniec aj predchádzaniu a eliminácii rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Výpočet týchto problematík je takmer totožný s výpočtom dôvodov pre zákaz diskriminácie, ako ho Slovenská republika uzákoňuje v Antidiskriminačnom zákone (ZÁKON 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) - stav účinný od 1. apríla 2008).

Antidiskriminačný zákon v čl.1 § 2 odsek 1 hovorí: „Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“ § 2 odsek 3 rovnakého zákona ďalej hovorí: „Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.“

Domnievame sa, že vyradenie Výboru pre práva gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender osôb zo Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť je zároveň aj signálom toho, že Slovenská republika síce disponuje antidiskriminačnou legislatívou štandardu EÚ, no zlyháva v jej reálnej implementácii.

Článok 6, odsek 5 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  upravuje možnosť zriadenia nových výborov. V tejto veci rozhoduje Vláda SR uznesením na základe odporúčania rady na odôvodnený návrh jej členov alebo mimovládnych organizácií.

Vážený pán podpredseda vlády,

Touto cestou si vás dovoľujeme požiadať, aby ste opätovne iniciovali diskusiu o potrebe Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender osôb a predložili do vlády návrh na jeho zriadenie.

Považujte prosím tento list za otvorený.

S úctou a pozdravom,

 

Romana Schlesinger, Queer Leaders Forum

Richard Fekete, Dúhový PRIDE Bratislava

Šarlota Pufflerová, OZ občan, demokracia a zodpovednosť

Adriana Mesochoritisová, OZ Možnosť voľby

Jana Zezulová, OZ Možnosť voľby

Zuzana Maďarová, ZZŽ Aspekt

Andrea Bučková, Kultúrne Združenie Rómov SR

Miroslava Bobáková, Slovensko-český ženský fond

Oľga Pietruchová, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Peter Weisenbacher, Amnesty International

Christián Havlíček, OZ Možnosť voľby

Roman Kollárik, TransFúzia

Hana Fábry, Museion

Marián Vojtek, GANYMEDES

 

Viac na: https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=528335#ixzz1IHpyRWO1

 

Späť